S. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • 94. Гишүүнчлэл бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа
 • 941. Бизнесийн ажил олгогчийн болон мэргэжлийн гишүүнчлэл бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа
 •      9411. Бизнесийн ажил олгогчийн гишүүнчлэл бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа      9412. Мэргэжлийн гишүүнчлэл бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаа
 • 942. Үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа
 •      9420. Үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа
 • 949. Гишүүнчлэл бүхий бусад байгууллагын үйл ажиллагаа
 •      9491. Шашны байгууллагын үйл ажиллагаа      9492. Улс төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа      9499. Дээрх ангид ороогүй гишүүнчлэл бүхий бусад байгууллагын үйл ажиллагаа
 • 95. Хувийн болон өрхийн хэрэглээний зориулалттай бараа, компьютерын засвар, үйлчилгээ
 • 951. Харилцаа, холбооны тоног төхөөрөмж болон компьютер, түүний дагалдах хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ
 •      9511. Компьютер, түүнийг дагалдах тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ      9512. Холбооны тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ
 • 952. Хувийн болон өрхийн хэрэглээний зориулалттай барааны засвар, үйлчилгээ
 •      9521. Цахилгаан хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ      9522. Ахуйн, цэцэрлэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж болон өрхийн хэрэглээний цахилгаан хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ      9523. Гутал, арьс, ширэн барааны засвар, үйлчилгээ      9524. Ахуйн хэрэгсэл, тавилгын засвар, үйлчилгээ      9529. Дээрх ангиудад тусгагдаагүй хувийн болон өрхийн зориулалттай барааны засвар, үйлчилгээ
 • 96. Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа
 • 960. Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа
 •      9601. Арьс, ширэн болон үслэг эдлэлийн хими цэвэрлэгээ      9602. Үсчин, гоо сайхны салоны бусад үйлчилгээ      9603. Оршуулга, түүнд холбогдох үйл ажиллагаа      9609. Дээрх ангид ороогүй хувийн болон өрхийн хэрэглээний барааны засвар, үйлчилгээ

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.