N. УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 • 77. Түрээс, лизингийн үйл ажиллагаа
 • 771. Моторт тээврийн хэрэгслийн түрээс болон лизингийн үйл ажиллагаа
 •      7710. Моторт тээврийн хэрэгслийн түрээс болон лизингийн үйл ажиллагаа
 • 772. Хувийн болон өрхийн хэрэглээний барааны түрээс болон лизингийн үйл ажиллагаа
 •      7721. Амралт зугаалгын болон спортын барааны түрээс, лизингийн үйл ажиллагаа      7722. Видео хуурцаг, дискний түрээсийн үйл ажиллагаа      7723. Орон сууцны түрээсийн үйл ажиллагаа      7729. Хувийн болон өрхийн хэрэглээний дээр дурдсан ангид ороогүй бусад барааны түрээсийн үйл ажиллагаа
 • 773. Дээрх бүлэгт ороогүй бусад биет материаллаг хөрөнгө, машин, тоног төхөөрөмжийн түрээс, лизингийн үйл ажиллагаа
 •      7730. Дээрх бүлэгт ороогүй бусад биет материаллаг хөрөнгө, машин, тоног төхөөрөмжийн түрээс, лизингийн үйл ажиллагаа
 • 774. Эрх нь хамгаалагдсан зохиогчийн бүтээлээс бусад оюуны өмчийн бүтээгдэхүүний лизингийн үйлчилгээ
 • 78. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагаа
 • 781. Хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулалтын албаны үйл ажиллагаа
 •      7810. Хөдөлмөр эрхлэлтийг зохицуулалтын албаны үйл ажиллагаа
 • 782. Ажил түр эрхлүүлэх агентлагийн үйл ажиллагаа
 •      7820. Ажил түр эрхлүүлэх агентлагийн үйл ажиллагаа
 • 783. Хүний нөөцөөр хангах болон хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаа
 •      7830. Хүний нөөцөөр хангах болон хүний нөөцийн менежментийн үйл ажиллагаа
 • 79. Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын оператор болон захиалгат бусад үйлчилгээний үйл ажиллагаа
 • 791. Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын операторын үйл ажиллагаа
 •      7911. Аялал, жуулчлалын агентлагийн үйл ажиллагаа      7912. Аяллын операторын үйл ажиллагаа
 • 799. Захиалгаар хийгдэх үйлчилгээ болон түүний туслах үйлчилгээ
 •      7990. Захиалгаар хийгдэх үйлчилгээ болон түүний туслах үйлчилгээ
 • 80. Аюулгүйн хамгаалал, мөрдөх үйл ажиллагаа
 • 801. Хувийн харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа
 •      8010. Хувийн харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа
 • 802. Хамгаалалтын системээр хангах үйл ажиллагаа
 •      8020. Хамгаалалтын системээр хангах үйл ажиллагаа
 • 803. Мөрдөх үйл ажиллагаа
 •      8030. Мөрдөх үйл ажиллагаа
 • 81. Байшин, барилга болон цэцэрлэг, газрын гадаргыг арчлах, хамгаалах үйл ажиллагаа
 • 811. Байгууллагын үйл ажиллагаанд туслах үйлчилгээ
 •      8110. Байгууллагын үйл ажиллагаанд туслах үйлчилгээ
 • 812. Цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа
 •      8121. Байшин, барилгын дотор цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа      8129. Байшин, барилга, үйлдвэрийн газрын гадна цэвэрлэгээний үйл ажиллагаа
 • 813. Газар хамгаалах, арчлах үйлчилгээ
 •      8130. Газар хамгаалах, арчлах үйлчилгээ
 • 82. Албан байгууллагын удирдлагын болон туслах үйл ажиллагаа, бизнесийн бусад туслах үйл ажиллагаа
 • 821. Албан газрын удирдлагын болон туслах үйл ажиллагаа
 •      8211. Албан газрын удирдлагын болон туслах үйл ажиллагаа      8219. Зураг олшруулах, баримт бэлтгэх болон албан газрын үйл ажиллагааг дэмжсэн бусад тусгай үйл ажиллагаа
 • 822. Утасны дуудлагын төвийн үйлчилгээ
 •      8220. Утасны дуудлагын төвийн үйлчилгээ
 • 823. Хурал, цуглаан болон худалдааны үзүүлбэр/шоу зохион байгуулах үйл ажиллагаа
 •      8230. Хурал, цуглаан болон худалдааны үзүүлбэр/шоу зохион байгуулах үйл ажиллагаа
 • 829. Дээрх бүлэгт ороогүй бизнесийн туслах үйл ажиллагаа
 •      8291. Өр барагдуулах алба, зээлийн товчооны үйл ажиллагаа      8292. Савлах үйл ажиллагаа      8299. Дээрх ангид ороогүй бизнесийн бусад туслах үйл ажиллагаа

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.