J. МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО

 • 58. Эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа
 • 581. Ном, сонин, сэтгүүл болон хэвлэлийн зүйлсийн эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа
 •      5811. Номын эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа      5812. Лавлагаа, хаягийн жагсаалтын эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа      5813. Сонин, сэтгүүлийн болон тогтмол хэвлэлийн эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа      5819. Дээр тусгагдсанаас бусад материалын эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа
 • 582. Програм хангамж хэвлэх үйл ажиллагаа
 •      5820. Програм хангамж хэвлэх үйл ажиллагаа
 • 59. Кино, видео, телевизийн хөтөлбөрийн үйлдвэрлэл, бичлэг хийх болон хөгжим, ая үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа
 • 591. Кино зураг, видео дүрс бичлэг, телевизийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа
 •      5911. Кино зураг, видео дүрс бичлэг, телевизийн хөтөлбөр бэлтгэх үйл ажиллагаа      5912. Кино зураг, видео дүрс бичлэг, телевизийн хөтөлбөрийг дахин боловсруулсны дараах шатны үйл ажиллагаа      5913. Кино зураг, дүрс бичлэг, телевизийн хөтөлбөрийг хуваарилан тархаах үйл ажиллагаа      5914. Кино зургийг дэлгэцэн дээр үзүүлэх үйл ажиллагаа
 • 592. Дуу бичлэг, хөгжмийн эх бэлтгэх үйл ажиллагаа
 •      5920. Дуу бичлэг, хөгжмийн эх бэлтгэх үйл ажиллагаа
 • 60. Өргөн нэвтрүүлэг бэлтгэх, дамжуулах үйл ажиллагаа
 • 601. Радио нэвтрүүлгийг дамжуулах үйл ажиллагаа
 •      6010. Радио нэвтрүүлгийг дамжуулах үйл ажиллагаа
 • 602. Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг бэлтгэх болон дамжуулах үйл ажиллагаа
 •      6020. Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг бэлтгэх болон дамжуулах үйл ажиллагаа
 • 61. Цахилгаан холбоо
 • 611. Утсан холбоо
 •      6110. Утсан холбоо
 • 612. Утасгүй холбоо
 •      6120. Утасгүй холбоо
 • 613. Сансрын холбоо
 •      6130. Сансрын холбоо
 • 619. Цахилгаан холбооны бусад үйл ажиллагаа
 •      6190. Цахилгаан холбооны бусад үйл ажиллагаа
 • 62. Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа
 • 620. Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа
 •      6201. Компьютер програмчлалын үйл ажиллагаа      6202. Компьютерын зөвлөгөө өгөх болон компьютерын системийн чиглэлээр иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа      6209. Мэдээллийн технологи болон компьютерын бусад үйлчилгээ
 • 63. Мэдээллээр үйлчлэх үйл ажиллагаа
 • 631. Өгөгдөл/мэдээлэл боловсруулах, байршуулах, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа; вэб гарц
 •      6311. Өгөгдөл/мэдээлэл боловсруулах, байршуулах, түүнтэй холбоотой үйл ажиллагаа      6312. Вэб гарцын үйл ажиллагаа
 • 639. Мэдээллийн бусад үйлчилгээ
 •      6391. Мэдээллийн агентлагийн үйл ажиллагаа      6399. Бусад мэдээллийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа

  Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.