Төв аймгийн ЗДТГ

аймгийн нэгдсэн эмнэлэг Алтанбулаг сумын ЗДТГ Аргалант сумын ЗДТГ Архуст сумын ЗДТГ байгаль орчин аялал жуулчлалын газар Батсүмбэр сумын ЗДТГ Баян сумын ЗДТГ Баян-өнжүүл сумын ЗДТГ Баяндэлгэр сумын ЗДТГ Баянжаргалан сумын ЗДТГ Баянхангай сумын ЗДТГ Баянцагаан сумын ЗДТГ Баянцогт сумын ЗДТГазар Баянчандмань сумын ЗДТГ Боловсрол соёлын газар Борнуур сумын ЗДТГ Бүрэн сумын ЗДТГ Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар Дэлгэрхаан сумын ЗДТГ Жаргалант сумын ЗДТГ Заамар сумын ЗДТГ Зуунмод сумын ЗДТГ Лүн сумын ЗДТГ Мөнгөнморьт сумын ЗДТГ Өндөрширээт сумын ЗДТГ Соёл спорт аялал жуулчлалын газар Стандартчилал хэмжил зүйн хэлтэс Сүмбэр сумын ЗДТГ Сэргэлэн сумын ЗДТГ Угтаалцайдам сумын ЗДТГ Худалдан авах ажиллагааны алба ХХААЖДҮГ Цээл сумын ЗДТГ Эрдэнэ сумын ЗДТГ Эрдэнэсант сумын ЗДТГ Эрүүл мэндийн газар

Нээлттэй мэдээллийн сан www.opendatalab.mn цахим хуудсыг ашиглах, мэдээлэл хайх, түгээх хэн бүхэн доорх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр үйлчилгээ авах эрхтэй.

  1. Хуульд зааснаар төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд, бусад нийтийн эрх зүйн хуулийн этгээдээс олон нийтэд нээлттэй байршуулсан мэдээллийг иргэд, олон нийт үнэн зөв гэж үзэх эрхтэй. Иймд тухайн мэдээллийг мэдээллийн сан, түүнийг хариуцагч Бодлогод залуусын хяналт ТББ болон системийн ашиглалтыг хариуцсан аливаа хувь хүний байр суурь гэж үзэхгүй ба анхдагч эх сурвалжаас хүлээн авсан мэдээллийн үнэн зөв эсэх, тухай мэдээллийн талаар аливаа хууль эрх зүйн маргаан байгаа эсэхэд мэдээллийн сан хариуцлага хүлээхгүй.
  2. Мэдээллийн сан нь техникийн нөхцөл, боломжоос шалтгаалан тодорхой цаг хугацааны давтамжтайгаар албан ёсны эх сурвалжуудаас мэдээллийг татан авч, тухайн цаг үед үнэн зөвд тооцогдож байсан мэдээллийн түүх үүсгэдэг. Иргэд, олон нийт мэдээллийн санг хэзээ ашиглаж байгаагаас үл хамааран мэдээллийн түүхтэй танилцах эрхтэй тул тус мэдээлэл хуучирсан, эсхүл анхдагч мэдээллийн эх сурвалжаас устгасан, нэвтрэх боломжгүй болсон гэх үндэслэлээр тус мэдээллийн сангаас хасахгүй болно.
  3. Мэдээллийн санг ашиглан мэдээ, сурвалжилга бэлтгэх болон олон нийтэд түгээх бүхий л этгээд мэдээллийн санд хадгалагдаж буй өнгөрсөн үеийн болон одоогийн мэдээллийн үнэн зөв, хүчинтэй эсэхийг зөвхөн анхдагч эх сурвалж болон түүнийг хариуцагч төрийн эрх бүхий байгууллагаас нягталж шалгах үүрэгтэй.
  4. Энэ үйлчилгээний нөхцөлийн 3-т заасан үүргээ хэрэгжүүлээгүйтэй холбоотойгоор бий болох аливаа эрсдэл, хариуцлагыг зөвхөн тухайн этгээд хариуцах бөгөөд мэдээллийн систем болон түүнд холбогдох этгээдийг аливаа учрах нэхэмжлэл, хариуцлагаас чөлөөлнө.
  5. Тус мэдээллийн сангийн зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан бөгөөд мэдээллийн сангаас боловсруулж хүргэсэн мэдээллийг олон нийтэд дурдах тохиолдолд эх сурвалжийг заах нь оюуны өмчийн эрхийн зөрчил үүсгэхгүй байх үндэслэл болно.