Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Нормт хувцас, угаалга цэвэрлэгээ (ЦТЭ/201802003)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  109,295,700₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Алчуурын материал
  11,924,000₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4 болон 29.2 дхаь заалтын дагуу хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулах.
  2
  Алчуурын материал
  15,208,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  3
  Алчуурын материал
  15,210,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  4
  Угаалгын материал
  46,132,400₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  5
  Цегейк захтай, салдаг дотортой, савхин дээл
  4,888,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 14.1.2-т заасны дагуу татвар хураамж, төлбөрөө төлөөгүй.
  6
  Угаалгын материал
  44,072,600₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  7
  Алчуурын материал
  13,675,878₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  8
  Алчуурын материал
  13,324,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТ- хуулийн 28.7.4-т хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  9
  Гутал
  8,250,000₮
  Шалгарсан
  Захиалагчийн шаардлагад шийцсэн.
  10
  Угаалгын материал
  42,400,550₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4 болон 29.2 дхаь заалтын дагуу хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулах.