208,507 байгууллага, 544,878 хувь хүн, 17,026 тендер, 73,189 албан тушаалтан хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, 3,356 уул уурхайн лиценз, 16 визуал дата, бүх сонгуулийн мэдээллээс хайх.