Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  10 кВ-ын импортын ЦДАШ-д реле хамгаалалт автоматикийн төхөөрөмж бүхий таслуур, тоолуур, хэмжүүр бусад материал (БЗӨБЦТСТӨХК/201810064)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  49,963,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  10 кВ-ын импортын ЦДАШ-д реле хамгаалалт автоматикийн төхөөрөмж бүхий таслуур, тоолуур, хэмжүүр бусад материал
  48,398,500₮
  Шалгарсан
  Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14-16, 28-дугаар зүйлийн 28.7.4-р заасан шаардлагыг хангасан
  2
  10 кВ-ын импортын ЦДАШ-д реле хамгаалалт автоматикийн төхөөрөмж бүхий таслуур, тоолуур, хэмжүүр бусад материал
  48,610,100₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.6 дахь заалтын дагуу техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.4 дэхь заалтын дагуу хянан үзэх шатны шаардлагад нийцээгүй тул тендерт шалгарч чадаагүй
  3
  10 кВ-ын импортын ЦДАШ-д реле хамгаалалт автоматикийн төхөөрөмж бүхий таслуур, тоолуур, хэмжүүр бусад материал
  46,955,700₮
  Хасагдсан
  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.6, ТОӨЗ1,1.7 дахь заалтын дагуу тендерийн баримт бичигт заасан 10 кВ-ын реклоузер таслуур, гүйдлийн болон хүчдэлийн трансформатор бүхий үндсэн тоноглолын үзүүлэлт ирүүлээгүй техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.4 дэхь заалтын дагуу хянан үзэх шатны шаардлагад нийцээгүй