Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/ (БЗӨБЦТСТӨХК/201810076)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  86,450,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  78,039,610₮
  Шалгарсан
  НТШ18/17 дугаартай 15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол нийлүүлэх тендерт танай компаниас ирүүлсэн материал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь заалтыг хангасан тул 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтыг үндэслэн “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерээр шалгарсан
  2
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  79,915,000₮
  Хасагдсан
  нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дэх заалт техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй
  3
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  83,356,900₮
  Хасагдсан
  нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дэх заалт техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй
  4
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  79,508,000₮
  Хасагдсан
  нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дэх заалт техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй
  5
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  83,157,700₮
  Хасагдсан
  НТШ18/17 дугаартай 15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол нийлүүлэх тендерт танай компаниас ирүүлсэн материал нь хянан үзэх шатанд эрчим хүчний чиглэлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлсэн туршлагагүй байгаа нь Тендерт оролцогчдод өгөх зааварчилгааны 18-1-г дэх заалтыг хангаагүй, 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт техникийн тодорхойлолтын шаардлагыг хангаагүй шалтгаануудаар 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтыг үндэслэн шалгараагүй
  6
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  83,365,051₮
  Хасагдсан
  НТШ18/17 дугаартай 15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол нийлүүлэх тендерт танай компаниас ирүүлсэн материал нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 дахь заалтын дагуу татварын өртэй /нээсэн өдрөөр/ шалтгаанаар 27 дугаар зүйлийн 27.4 дэх заалтын дагуу тендерт шалгараагүй
  7
  15/10/6 кВ-ын дэд станцын тоноглол /Аюулгүй нөөц/
  86,400,000₮
  Хасагдсан
  нь Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дэх заалт техникийн тодорхойлолтын шаардлага хангаагүй