Үндсэн мэдээлэл

    Нэр
    Хяналтын багаж (ЭҮХХК/201909294)
    Ангилал
    Бараа
    Санхүүжилт
    Өөрийн хөрөнгө
    Журам
    Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
    Төсөв
    26,470,950₮
    Тендер оролцогч

    Дугаар
    Нэр
    Оролцогч
    Дүн
    Төлөв
    Тайлбар
    1
    Хяналтын багаж
    26,267,717₮
    Хасагдсан
    ТБОНӨХБАҮХАТХ-н 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь шаардлагад нийцсэн тендерүүдийг үнэлэх үндсэн шалгуур нь тендерийн үнэ байна гэсэн заалтыг үндэслэв