Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  PDA (МШ/201901056)
  Захиалагч
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  60,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  PDA
  52,782,400₮
  Илгээгдсэн
  2
  PDA
  56,000,000₮
  Хасагдсан
  “Монгол шуудан” ХК-иас зарласан “Шуудангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах бичил цахим тооцоолол бүхий тоног төхөөрөмж /PDA/ нийлүүлэх, МШ/201901056” дугаартай сонгон шалгаруулалт нь тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй бөгөөд Монгол Улсын Сангийн яаманд тендерийн хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан боловч татгалзсан хариу ирүүлсэн. Иймд тус тендерийг амжилтгүй болсонд тооцож дахин зарлахаар Үнэлгээний хорооноос шийдвэрлэв.
  3
  PDA
  48,840,000₮
  Хасагдсан
  “Монгол шуудан” ХК-иас зарласан “Шуудангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах бичил цахим тооцоолол бүхий тоног төхөөрөмж /PDA/ нийлүүлэх, МШ/201901056” дугаартай сонгон шалгаруулалт нь тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй бөгөөд Монгол Улсын Сангийн яаманд тендерийн хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан боловч татгалзсан хариу ирүүлсэн. Иймд тус тендерийг амжилтгүй болсонд тооцож дахин зарлахаар Үнэлгээний хорооноос шийдвэрлэв.
  4
  PDA
  49,709,000₮
  Илгээгдсэн
  5
  PDA
  52,800,000₮
  Хасагдсан
  “Монгол шуудан” ХК-иас зарласан “Шуудангийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд ашиглах бичил цахим тооцоолол бүхий тоног төхөөрөмж /PDA/ нийлүүлэх, МШ/201901056” дугаартай сонгон шалгаруулалт нь тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй бөгөөд Монгол Улсын Сангийн яаманд тендерийн хүчинтэй хугацааг сунгуулах хүсэлт гаргасан боловч татгалзсан хариу ирүүлсэн. Иймд тус тендерийг амжилтгүй болсонд тооцож дахин зарлахаар Үнэлгээний хорооноос шийдвэрлэв.