Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Сүлжээний болон серверийн тоног төхөөрөмжийн зогсуур (шкаф-rack) худалдан авах (ДҮТ/201801014)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  13,500,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Сүлжээний болон серверийн тоног төхөөрөмжийн зогсуур (шкаф-rack) худалдан авах
  8,969,400₮
  Хасагдсан
  1. ТЖББ-ийн тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТӨЭЗ 1.1.5 дугаар шалгуур үзүүлэлтэд заасан сүүлийн 2 жилийн хугацаанд тухайн барааг захиалагчид хүлээлгэн өгсөн гэрээ болон гэрээ дүгнэсэн актын хамт ирүүлээгүй,2. Төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолтод шаардсан нэмэлтээр тоноглох тоноглолуудын талаарх мэдээлэл ирүүлээгүй /тавиур, мэдрэгч сэнс гэх мэт/,3. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн дагуу ТЖББ-ийн тендер шалгаруулалтын өгөгдлийн хүснэгтийн ТӨЭЗ 1.1.6 дугаар шалгуур үзүүлэлтэд заасан сүүлийн нэг жилийн буюу 2017 оны борлуулалтын орлого 100 сая төгрөг ба түүнээс дээш гэж заасан. Тус компанийн сүүлийн нэг жилийн орлого 0 төгрөг байна.
  2
  Сүлжээний болон серверийн тоног төхөөрөмжийн зогсуур (шкаф-rack) худалдан авах
  12,760,000₮
  Шалгарсан
  хамгийн сайн тендерээр үнэлэгдсэн