Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Компьютер, техник хэрэгсэл (АМГТГ/201803020)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  31,670,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  30,893,500₮
  Шалгарсан
  Хамгийн сайн үнэлэгдсэн тендер
  2
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  31,598,400₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг хангаагүй
  3
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  28,600,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг хангаагүй
  4
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  31,200,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй
  5
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  31,520,500₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг хангаагүй
  6
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  29,359,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалтыг хангаагүй
  7
  Компьютер, техник хэрэгсэл
  31,496,300₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дахь заалтыг хангаагүй