Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9) (r-ЭХБУА-2015/01)
  Захиалагч
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  7,265,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9)
  7,263,551,452₮
  Шалгарсан
  2
  Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9)
  6,844,608,588₮
  Хасагдсан
  Одоо гүйцэтгэж байгаа болон дуусаагүй ажлын талаарх захиалагчийн тодорхойлол ирүүлээгүй нь ТОӨЗ 6.2-ын 5-р заалт хангахгүй,
  3
  Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9)
  7,031,311,648₮
  Хасагдсан
  Одоо гүйцэтгэж байгаа болон дуусаагүй ажлын талаарх захиалагчийн тодорхойлол ирүүлээгүй нь ТОӨЗ 6.2-ын 5-р заалт хангахгүй,
  4
  Цагаан Суврага-Хатанбулаг сумыг 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцаар эрчим хүчний системд холбох /Дорноговь, Хатанбулаг/ (I.1.9)
  7,218,934,381₮
  Хасагдсан
  ТОӨЗ-ны 4.2.1-4.2.9-д дурдсан нөхцөл үүссэн эсэх мэдэгдлийг захиалагчид бичгээр гаргаж ирүүлээгүй нь ТОӨЗ 4.3 заалтыг хангахгүй, Одоо гүйцэтгэж байгаа болон дуусаагүй ажлын талаарх захиалагчийн тодорхойлол ирүүлээгүй нь ТОӨЗ 6.2-ын 5-р заалт хангахгүй,