Үндсэн мэдээлэл

Нэр
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил (ААОНӨГ/201704008)
Ангилал
Ажил
Санхүүжилт
Орон нутгийн төсөв
Журам
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
Төсөв
353,535,589₮
Тендер оролцогч

Дугаар
Нэр
Оролцогч
Дүн
Төлөв
Тайлбар
1
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
332,548,783₮
Хасагдсан
борлуулалтын орлого хүрэхгүй, нийгмийн даатгалын тодорхойлолт ирүүлээгүй, инженер техникийн ажилчдын нотлох баримт хангалтгүй
2
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын Цэцэрлэгийн голд гүүр тавих /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/
146,500,000₮
Шалгарсан
3
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
320,068,710₮
Хасагдсан
ТОӨЗ-ны 5,2 а болон ажил гүйцэтгэх график ирүүлээгүй.
4
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
335,691,187₮
Хасагдсан
хамгийн бага харьцуулах үнийн саналаар шалгараагүй.
5
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
317,895,451₮
Шалгарсан
6
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
296,262,751₮
Хасагдсан
хэт бага үндэслэлгүй үнэ ирүүлсэн
7
Архангай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын албан хэрэгцээнд тээврийн хэрэгсэл нийлүүлэх
189,500₮
Шалгарсан
8
Архангай аймгийн Цэнхэр сумын сургуулийн дотуур байрны өргөтгөл хийх ажил
313,348,559₮
Хасагдсан
хөрөнгийн чадавххи бага, мэргэжилтэй ажилчдын нотлох баримт хангалтгүй