Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Абай
  Нэр
  Азина
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2008-03-04
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Мүслимхан Сандугаш
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  1
  Көлтай Абай
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  2
  Көлтай Адай
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  3
  Муслимхан Сандыгаш
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  4
  Камен Күлшар
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  4
  Кварц Ербол
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  5
  Көлтай Кварц
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  5
  Көлтэй адай
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  6
  Абай Еламан
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  7
  Барыс Ербол
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  7
  Камен Күлшари
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  8
  Адай Маханбет
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  9
  Абай Азина
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  10
  Азанбай Күлжан
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  10
  Азанбай Гүлжан
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  11
  Сүлеймен Бахытгүл
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  12
  Көлтай Болат
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  12
  Абай Азене
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04
  13
  Көлтай Амина
  Монгол
  Иргэн
  2008-03-04