Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Арвисконстракшн
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2011-08-18
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Заг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  1
  Заг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  2
  Жигүүргранд Групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  2
  Жигүүргранд групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  3
  Цастконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  3
  Вазальт
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  4
  Монголбазальт
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  4
  Цастконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  5
  Арвисконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18
  5
  Арвисконстракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-08-18