Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Нэр
  Азийн Бамбар
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2011-06-09
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Ентүм
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  1
  Мон-Эс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  2
  Мон-Эс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  2
  Ноос-Ирээдүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  3
  Ноос-Ирээдүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  3
  Азийн Бамбар
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  4
  Монголнэхмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  4
  Моголноос
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  5
  Эрдэнэтхивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  5
  Монголнэхмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  6
  Улаанбаатархивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  6
  Натурал Текстайл Групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  7
  Моголноос
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  7
  Улаанбаатархивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  8
  Нэхээсгүй-Эдлэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  8
  Нэхээсгүй-Эдлэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  9
  Азийн бамбар
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09
  9
  Ентүм
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-06-09