Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Хүнс (ЦТЭ/201802004)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Улсын төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  435,589,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Мах
  274,692,250₮
  Хасагдсан
  Босго үнэ хэтэрсэн, Сангийн сайдын 343-р тоот тушаалын дагуу санхүүгийн чадамж болон ТОӨЗ-ны 18.2 /г/-д заасны дагуу түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан үнийн дүнгээс багагүй байх гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  2
  Төмс хүнсний ногоо
  29,854,540₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 29.2 дхаь заалтын дагуу , гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулах, хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан.
  3
  Мах
  242,612,500₮
  Хасагдсан
  Тендерийн жишиг бичиг баримтын ГЕН 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний төв лабораторийн шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
  4
  Гоймон будаа элсэн чихэр
  44,030,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4 заалтын дагуу хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  5
  Мах
  200,930,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн жишиг бичиг баримтын ГЕН 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний төв лабораторийн шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
  6
  Мах
  215,362,525₮
  Хасагдсан
  Тендерийн баримт бичгийн ТОӨЗ-ны 15.10 дахь заалтын дагуу тогтвортой үнийн санал ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
  7
  Мах
  248,026,821₮
  Хасагдсан
  Захиалагчийн шаардлага хангаагүй Ирүүлсэн ТББ дутуу.
  8
  Гурил
  25,106,245₮
  Хасагдсан
  Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний нэгдсэн лабораторит дээжийг хамруулаагүй
  9
  Мах
  249,521,550₮
  Хасагдсан
  Босго үнэ хэтэрсэн, Сангийн сайдын 343-р тоот тушаалын дагуу санхүүгийн чадамж болон ТОӨЗ-ны 18.2 /г/-д заасны дагуу түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан үнийн дүнгээс багагүй байх гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  10
  Тос
  97,968,200₮
  Хасагдсан
  Босго үнэ хэтэрсэн тул шалгараагүй.
  11
  Мах
  240,937,800₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4-т заасны дагуу бага үнийн санал ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
  12
  Төмс хүнсний ногоо
  29,983,780₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4 заалтын дагуу хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  13
  Төмс хүнсний ногоо
  48,178,280₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 28.7.4 заалтын дагуу хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер гэсэн заалтын дагуу шалгараагүй
  14
  Гоймон будаа элсэн чихэр
  38,958,000₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 14.1.2 дахь заалтын дагуу татвар хураамж, төлбөр төлөөгүй, мөн тус хуулийн 28.7.4 дэх заалтын хамгийн бага харьцуулах үнэтэй тендерийг
  15
  Мах
  200,930,000₮
  Хасагдсан
  Тендерийн жишиг бичиг баримтын ГЕН 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний төв лабораторийн шинжилгээнд хамрагдаж дүгнэлт ирүүлээгүй тул шалгараагүй.
  16
  Гоймон будаа элсэн чихэр
  35,026,000₮
  Шалгарсан
  ТБОНӨХБАҮХАТухай хуулийн 29.2 дхаь заалтын дагуу , гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдсэнээс хойш ажлын 5-аас доошгүй хоногийн дараа, тендер хүчинтэй байх хугацаанд багтааж гэрээ байгуулах, хамгийн бага үнийн саналаар шалгарсан.
  17
  Мах
  222,658,050₮
  Хасагдсан
  Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний төв лабораторит дээжийг хамруулаагүй.
  18
  Мах
  223,466,250₮
  Хасагдсан
  Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний нэгдсэн Лабораторит дээжийг хамруулаагүй
  19
  Гурил
  22,180,000₮
  Хасагдсан
  Гэрээний ерөнхий нөхцлийн 7-д заасны дагуу Зэвсэгт хүчний төв лабораторит дээжийг хамруулаагүй.
  20
  Мах
  224,817,250₮
  Хасагдсан
  Сангийн сайдын 343-р тоот тушаалын дагуу санхүүгийн чадамж болон ТОӨЗ-ны 18.2 /г/-д заасны дагуу түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээл нь ТШӨХ-д дурдсан үнийн дүнгээс багагүй байх гэсэн заалт, мөн банкны тодорхойлолт ирүүлээгүй тул шалгараагүй