Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл (ДГАОНӨГ/201912020)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Орон нутгийн төсөв
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  115,000,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл
  98,310,478₮
  Хасагдсан
  Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлагдсан "Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлийн ажил”-ын тендерт танай компани оролцсонд талархлаа илэрхийлье. Танай компанийн ирүүлсэн тендерийг хянахад нэмэгдэл зардал тооцохдоо хүйтний эрчмийн бүсийг буруу авч тооцсон тул энэ удаагийн тендер шалгаруулалтад шалгараагүй болохыг үүгээр мэдэгдье.
  2
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл
  109,242,036₮
  Хасагдсан
  Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлагдсан "Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлийн ажил”-ын тендерт танай компанийн ирүүлсэн тендерийг хянахад ажлын тоо хэмжээ илүү, нэмэгдэл зардлыг тооцохдоо хүйтний эрчмийн бүсийг буруу авсан байгаа тул энэ удаагийн тендер шалгаруулалтад шалгараагүй болохыг үүгээр мэдэгдье.
  3
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл
  114,533,810₮
  Хасагдсан
  Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлагдсан "Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлийн ажил”-ын тендерт танай компани оролцсонд талархлаа илэрхийлье. Танай компанийн ирүүлсэн тендерийг хянахад ажлын тоо хэмжээ дутуу захиалагчийн хяналтын зардал, зохиогчийн хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардлуудыг буруу тооцсон байгаа тул энэ удаагийн тендер шалгаруулалтад шалгараагүй болохыг үүгээр мэдэгдье.
  4
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл
  105,960,000₮
  Хасагдсан
  Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр зарлагдсан "Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлийн ажил”-ын тендерт танай компани оролцсонд талархлаа илэрхийлье. Танай компанийн ирүүлсэн тендерийг хянахад ажлын тоо хэмжээ бүрэн хэдий ч тоо хэмжээ зөрүүтэй байна. Үүнд: П хэлбэрийн тулгуур угсрах ажилд 1 тулгуур дутуу, газардуулгын шуудууг гараар ухах 52.8 м3 ирүүлсэн нь хяналтын төсөвт 39.7м3-ээр өгөгдсөн, газардуулгын шуудууг гараар булах 50.16м3 ирүүлсэн хяналтын төсөвт 37.715м3-ээр өгөгдсөн, шувуу үргээгч 22 ширхэг гэж ажлын тоо хэмжээнд өгсөнийг 7 ширхэг иж бүрэн гэж ирүүлсэн байгаа тул энэ удаагийн тендер шалгаруулалтад шалгараагүй болохыг үүгээр мэдэгдье.
  5
  Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөл
  105,855,802₮
  Хасагдсан
  Дорноговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газраас 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр зарлагдсан “Дэлгэрэх сумын 0,4 квт-ын ЦДАШ-ын өргөтгөлийн ажил”-ын тендерт танай компани оролцсонд талархлаа илэрхийлье. Танай компанийн ирүүлсэн тендерийг хянахад тендерийн баталгаа ирүүлээгүй тул энэ удаагийн тендер шалгаруулалтад шалгараагүй болохыг үүгээр мэдэгдье.