Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Мод, бут нийлүүлэх (ХТГОНӨААТҮГ/201903100)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  109,192,000₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Мод, бут нийлүүлэх
  14,250,960₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1.2 болон 27 дугаар зүйлийн 27.4-т заасны дагуу шалгараагүй.
  2
  Мод, бут нийлүүлэх
  21,850,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4-т заасны дагуу шалгараагүй.
  3
  Мод, бут нийлүүлэх
  101,923,000₮
  Шалгарсан
  Мод, бут нийлүүлэх, ХТГОНӨААТҮГ/201903100 дугаартай тендер шалгаруулалтын Багц 1: Шинэс модны том оврын суулгац, Багц 3: Хайлаас модны суулгац, Багц 4: Гоёлын бутны суулгац багцуудад "хамгийн сайн" үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн.
  4
  Мод, бут нийлүүлэх
  8,670,000₮
  Шалгарсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3-д заасны дагуу шалгарсан.
  5
  Мод, бут нийлүүлэх
  79,134,000₮
  Хасагдсан
  “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4-т заасны дагуу шалгараагүй.