208,923 байгууллага, 546,547 хувь хүн, 51,299 тендер, 73,794 хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, 3,356 уул уурхайн лиценз, 17 визуал дата, бүх сонгуулийн мэдээллээс хайх.