Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Азийн бамбар
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2011-05-31
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Азийн бамбар
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  1
  Мон-Эс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  2
  Ентүм
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  2
  Ноос-Ирээдүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  3
  Эрдэнэтхивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  3
  Азийн Бамбар
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  4
  Монголнэхмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  4
  Моголноос
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  5
  Монголнэхмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  5
  Ноос-Ирээдүй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  6
  Натурал Текстайл Групп
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  6
  Мон-Эс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  7
  Улаанбаатархивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  7
  Нэхээсгүй-Эдлэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  8
  Нэхээсгүй-Эдлэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  8
  Моголноос
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  9
  Ентүм
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31
  9
  Улаанбаатархивс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2011-05-31