Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Аымгийн Засаг даргын Шинэ булган хөтөлбөрийн дэд хөтөлбөр болох Архигүй булган,Шатар, Морин хуур болон бусад хөтөлбөрүүдийн тухайн онд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг санхүүжүүлэх
  Захиалагч
  Булган, Гурван булаг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  21,033,500₮
  Гэрээний дүн
  1,310,000₮
  Санхүүжилт
  10,208,278₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 88
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Морин хуур
  2016-01-01
  2016-12-31
  145,000₮
  2
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-01-01
  2016-12-31
  1,165,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  51790
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөрийн багшийн хоол
  54,000₮
  51791
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөр сургагч багшийн хоолны 10% ийн татвар
  6,000₮
  51792
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөрийн сургагч багшийн буудлын хөлс
  54,000₮
  51793
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөрийн сургагч багшийн буудлын хөлсний 10% татвар
  6,000₮
  51794
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөрийн сургагч багшийн сургалтын төлбөр
  540,000₮
  51797
  Морин хуур
  2016-09-14
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн томилолт
  70,000₮
  51798
  Морин хуур
  2016-09-14
  морин хуур хөтөлбөрийн наадмаар аймагт тоглолтын шатахуун
  435,000₮
  46305
  Морин хуур
  2016-04-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн ном
  88,740₮
  46306
  Морин хуур
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн номны 10ийн татвар
  9,860₮
  47097
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-23
  Архигүй булган хөтөлбөр хулдаасан хэвлэл
  38,016₮
  47098
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-23
  Архигүй булган хөтөлбөр хулдаасан хэвлэлийн 10%ийн татвар
  4,224₮
  46307
  Морин хуур
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн хулдаасан хэвлэлийн үнэ
  143,960₮
  46308
  Морин хуур
  2016-04-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн бичгийн цаас
  9,000₮
  46349
  Морин хуур
  2016-04-29
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  46350
  Морин хуур
  2016-04-29
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургугч багшийн ХАОАТ
  24,500₮
  46351
  Морин хуур
  2016-04-29
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн хамтын санд
  5,000₮
  52616
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-04
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАтатвар
  24,500₮
  52617
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-04
  285,500₮
  46914
  Морин хуур
  2016-05-17
  морин хуур сургагч багшийн томилолт зам зардал
  126,000₮
  47015
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-18
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургалтын зардал
  126,000₮
  45875
  Морин хуур
  2016-04-14
  Батзаяа морин хуурын сургач багшийн үнэ
  130,500₮
  45876
  Морин хуур
  2016-04-14
  Батзаяа с ашиг сургагч багшийн ажлын хөлснөөс
  14,500₮
  48431
  Морин хуур
  2016-06-09
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн урамшуулал
  172,800₮
  48434
  Морин хуур
  2016-06-09
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн урамшуулалын 10% татвар
  19,200₮
  48436
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-06-09
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургалтын шатахуун
  317,700₮
  47666
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-30
  архмгүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  47668
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-30
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагя багшийн цалингийх ХАОАТ
  24,500₮
  47669
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-30
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  47807
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-31
  архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд гар бөмбөгийн тэмцээний шагнал медалийн үнэ
  55,080₮
  47808
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-31
  архигүй булган хөтөлбөрийн гар бөмбөгийн тэмцээний мэдалийн 10%ийн татвар
  6,120₮
  48962
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-06-22
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  48964
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-06-22
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАТатвар
  24,500₮
  50393
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-07-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн НДШ
  73,500₮
  51492
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-08-30
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  311,609₮
  51491
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-08-30
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас цалингийн ашиг
  27,400₮
  51489
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-08-30
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын санд
  5,000₮
  51490
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-08-30
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн НДШ
  80,269₮
  51795
  Морин хуур
  2016-09-14
  60,000₮
  51796
  Морин хуур
  2016-09-14
  шатар хөтөлбөрийн сургагч багшийн шатахуун
  99,200₮
  52614
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-04
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  52655
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-04
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингийн НДШ
  73,500₮
  50394
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-07-27
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  50395
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-07-27
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАТ
  24,500₮
  50396
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-07-27
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  53208
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингийэ НДШ
  73,500₮
  53209
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  53210
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  53211
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-10-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАТатвар
  24,500₮
  45567
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-03-31
  Ууганцэцэг хамтын санд
  15,000₮
  45568
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-03-31
  856,500₮
  46297
  Морин хуур
  2016-04-28
  морин хуур хөтөлбөрт материал
  75,600₮
  46298
  Морин хуур
  2016-04-28
  морин хуур хөтөлбөрийн материалын 10% ийн татвар
  8,400₮
  46299
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-04-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн томилолт
  42,000₮
  46330
  Морин хуур
  2016-04-28
  Шатар хөтөлбөрийн сайхан сум, Цодгор хүү тэмцээний шатахуун
  404,000₮
  46331
  Морин хуур
  2016-04-28
  Шатар хөтөлбөрийн Цодгор хүү тэмцээний хоол унааны зардал
  112,000₮
  47016
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-18
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургалтын зардлын 10%
  14,000₮
  47670
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-05-30
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас нийгмийн даатгалын шимтгэл
  73,500₮
  46352
  Морин хуур
  2016-04-29
  Шатар хөтөлбөрт тэмцээний томилолт
  186,000₮
  46353
  Морин хуур
  2016-04-29
  Шатар хөтөлбөрийн тэмцээний томилолт
  72,000₮
  45565
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-03-31
  Ууганцэцэг НДШ
  220,500₮
  45566
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-03-31
  Ууганцэцэг ашиг
  73,500₮
  46300
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургалт
  294,200₮
  46301
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургалтын зардал
  80,010₮
  46302
  Морин хуур
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн суигалтын зардлын 10% ийн татвар
  8,890₮
  46303
  Морин хуур
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургалтын байрны хөлс
  18,000₮
  46304
  Морин хуур
  2016-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн буудлын хөлсний 10%ийн татвар
  2,000₮
  46346
  Морин хуур
  2016-04-29
  шатар хөтөлбөр цодгор хүү тэмцээний буудлын хөлс
  265,500₮
  46347
  Морин хуур
  2016-04-29
  цодгор хүү тэмцээний 10%ийн татвар
  29,500₮
  46348
  Морин хуур
  2016-04-29
  Архигүй булган сургагч багшийн цалингийн НДШ
  73,500₮
  48965
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-06-22
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  48966
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-06-22
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас НДШ
  73,500₮
  54273
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-11-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  54274
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-11-28
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАТатвар
  24,500₮
  54275
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-11-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас хамтын цанд
  5,000₮
  54276
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-11-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас НДШ
  73,500₮
  55274
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-12-20
  285,500₮
  55275
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-12-20
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн цалингаас ХАОАТ
  24,500₮
  55276
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-12-20
  5,000₮
  55277
  Морин хуур
  2016-12-20
  марин хуур хөтөлбөрийн хувцасны үнэ
  1,312,500₮
  55278
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  2016-12-20
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн НДШ
  73,500₮