Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх
  Захиалагч
  Булган, Булган аймаг-Сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  100,000,000₮
  Гэрээний дүн
  101,598,500₮
  Санхүүжилт
  100,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 298
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  БСУГ-Олимпиад хөтөлбөр
  2017-01-01
  2017-12-31
  6,068,500₮
  2
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-01-01
  2017-12-31
  14,025,000₮
  3
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-01-01
  2017-12-31
  17,500,000₮
  4
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-01-01
  2017-12-31
  19,870,000₮
  5
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-01-01
  2017-12-31
  10,000,000₮
  6
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-03-22
  2017-12-31
  34,135,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  66198
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-09-08
  эрл шд аян-ОНХС
  900,000₮
  66199
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-09-08
  ашиг-ОНХСан
  100,000₮
  66228
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-10-30
  ЭМХ-х/бус вчин ОНХсан
  5,502,500₮
  66229
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-10-30
  ЭМХ -уламжилалт сув ОНХСАн
  2,370,000₮
  66230
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-10-30
  ЭМХ-уламжилалт тохижуул ОНХсан
  2,130,000₮
  66231
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-10-30
  ЭМХ-уламжилалт тохиж/х ОНХсан
  497,500₮
  66243
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-11-08
  Оюунлаг булган мониторинг зар
  3,379,000₮
  60559
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-06-20
  эм хөтөч сур/ажил ОНХСан
  1,350,000₮
  60560
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-06-20
  АШИГ ОНХсан
  150,000₮
  60578
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-06-15
  ТЭМЦ/ЗАРДАЛ ОНХСАН-Шатар
  900,000₮
  60579
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-06-16
  ашиг ОНХсан
  100,000₮
  62152
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-06-29
  А/136ЗАХ ЭМхөтөч ОНХсан
  384,900₮
  62153
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-06-20
  АЗД-ын А/136 захирамж-ОНХС
  615,100₮
  67005
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-06-06
  Оюунлаг булганы номны үнэ ОНХС
  5,000,000₮
  67006
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-10-31
  сургалт зардал ОНХсан
  2,000,000₮
  67007
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-02
  Хөт-н зар ОНХС
  1,440,000₮
  67008
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-05
  Багшийн урам ОНХС
  450,000₮
  67009
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-05
  ХХОАТ ОНХС
  75,500₮
  67003
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-12-04
  Оюунлаг Булган шатар ОНХСан
  660,000₮
  67004
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-12-19
  Шатар тэм зар ОНХС
  1,339,000₮
  67010
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-05
  CD-ий үнэ ОНХС
  229,500₮
  67011
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-05
  Хөт-н замын зар ОНХС
  190,000₮
  67012
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-09
  Хувцас хэрэглэлийн үнэ ОНХСан
  2,700,000₮
  67013
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-16
  Бэлэн мөнгө таталт ОНХС
  500,000₮
  67014
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-09
  уртын дуу,морь хуур хөт/ОНХсан
  100,000₮
  67015
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-18
  Морин хуурны үнэ ОНХС
  4,250,000₮
  67016
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-11-02
  Уртын дуу морин хуур ОНХС
  225,000₮
  67017
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-11-06
  Уртын дуу морин хуур зар ОНХС
  2,142,000₮
  67018
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-30
  ашиг ОНХсан
  164,000₮
  67019
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-31
  уртын дуу
  712,500₮
  67020
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-31
  онхсан-зардал
  1,298,000₮
  67021
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-31
  ОНХСан-ашиг
  37,500₮
  67022
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-11-02
  Ашиг ОНХС
  25,000₮
  67023
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-30
  ардын урлаг морин хуур ОНХСан
  2,916,000₮
  67024
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-12-14
  гар авлага морин хуурОНХсан
  378,000₮
  67025
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-12-14
  ашиг ОНХсан
  42,000₮
  67026
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-12
  Хөтөлбөрийн багшийн урам ОНХС
  675,000₮
  67027
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-10-12
  Ашиг ОНХС
  75,000₮
  67028
  Уртын дуу-морин хуур АЗДТГ
  2017-05-05
  Хоол байр ОНХС
  360,000₮
  67029
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-05-02
  Хөт-н зар ОНХС
  4,200,000₮
  67030
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-05-02
  ХХОАТ ОНХС
  50,000₮
  67031
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-05-09
  Хоолны зар ОНХС
  1,920,000₮
  67032
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-05-11
  Бичиг хэрэг ОНХС
  120,000₮
  67033
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-07-06
  БМ таталт ОНХСан
  1,380,000₮
  67034
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-07-21
  нум сум тээвэр/зарОНХсан
  40,000₮
  67035
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-07-06
  Нум сум цолны тэмдэг ОНХС
  220,000₮
  67036
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-09-22
  Сурын харваа зар ОНХС
  750,000₮
  67037
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-10-17
  Нум сум тэмцээний зар ОНХС
  2,113,750₮
  67038
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-10-17
  Ашиг ОНХС
  111,250₮
  67039
  Монгол нум сум хөтөлбөр
  2017-11-16
  Уртын дуу морин хуур ОНХС
  3,000,000₮
  67047
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-12-19
  Ашиг ОНХС
  3,500₮
  67048
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-12-19
  Сур зар ОНХС
  84,200₮
  67049
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-12-19
  Сур зар ОНХС
  645,750₮
  67050
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-11-07
  Эрүүл ирээдүй багшийн хөлс ОНХС
  144,000₮
  67051
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-11-07
  Ашиг ОНХС
  16,000₮
  67052
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-26
  эр/ирээдүй ашиг ОНХС
  64,000₮
  67053
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-26
  эр/ирээдүй сургалт/з ОНХсан
  576,000₮
  67054
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-17
  Сэргагч багш бэлтгэх ОНХС
  1,160,000₮
  67056
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-08-18
  Санхүүжилт ОНХС
  1,180,000₮
  67057
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-09-26
  Эрүүл ирээдүй сур зар ОНХС
  304,750₮
  67058
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-02
  сургалт зардал ОНХсан
  105,500₮
  67059
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-04
  ЭИрээдүй дэд хөт ОНХС
  60,000₮
  67060
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-09
  Ашиг ОНХС
  71,000₮
  67061
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-09
  Сур зар Эрүүл ирээдүй ОНХС
  639,000₮
  67062
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-11
  Эрүүл ирээдүй ОНХС
  472,750₮
  66994
  ЭМГ-Эрүүл мэндийн хөтөч хөтөлбөр
  2017-12-18
  Эрүүл мэнд хөт ОНХС
  1,500,000₮
  59554
  БСУГ-Олимпиад хөтөлбөр
  2017-03-29
  төрөлжсөн олимпиад зар-ОНХСан
  6,068,500₮
  59836
  Оюунлаг булган хөтөлбөр
  2017-04-03
  ЕБС мэтгэлцээн хөгжүүлэх-ОНХСа
  22,755,000₮
  67066
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-06-06
  2дах шатны сур зар ОНХС
  785,800₮
  67067
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-06-06
  СУРГАЛТ ЗАРДАЛ ОНХСАН
  60,000₮
  67068
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-06-06
  дэд/хөтөлбөр ОНХсан
  600,000₮
  67069
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-05-09
  Хэвлэлийн үнэ ОНХСан
  885,000₮
  67070
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-05-09
  Мат үнэ ОНХСан
  160,000₮
  67071
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-05-09
  Ашиг ОНХСан
  8,500₮
  67072
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-05-09
  Хорны зар ОНХСан
  60,300₮
  67073
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-05-09
  Жаазны үнэ ОНХСан
  16,200₮
  67063
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-11
  Сур зар ОНХС
  145,800₮
  67064
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-09-29
  сургалт зардал ОНХС
  821,250₮
  67065
  Эрүүл ирээдүй хөтөлбөр
  2017-10-26
  Сур зар ОНХС
  339,200₮