Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Зураг төсөв
  Захиалагч
  Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Сум, баг, дүүргийн тохижилт, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  29,000,000₮
  Гэрээний дүн
  16,410,000₮
  Санхүүжилт
  16,410,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Эл Эй Ай Ди ХХК
  2016-03-28
  2016-04-30
  1,650,000₮
  2
  Эрчим төсөл ХХК
  2016-04-20
  2016-06-08
  4,250,000₮
  3
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-06-10
  2016-07-08
  1,600,000₮
  4
  Ж.Оюунжаргал
  2016-05-18
  2016-05-30
  1,360,000₮
  5
  Ж.Мягмарсүрэн
  2016-05-18
  2016-05-30
  1,055,000₮
  6
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-05-03
  2016-06-03
  1,900,000₮
  7
  Л.Алтанчимэг
  2016-05-18
  2016-06-08
  1,080,000₮
  8
  Эм Си Си Си Корпорейшн ХХК
  2016-06-21
  2016-06-29
  515,000₮
  9
  2016-08-08
  2016-08-26
  3,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  50631
  Эл Эй Ай Ди ХХК
  2016-06-28
  Хангай цогцолбор сургуулийн биеийн талбайг засварлан хашаажуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын 100% санхүүжилт олгов.
  1,452,000₮
  50632
  Эл Эй Ай Ди ХХК
  2016-06-28
  Хангай цогцолбор сургуулийн биеийн тамирын талбай засварлан хашаажуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын ТХЗ-ыг НХОГ-т шилжүүлэв.
  33,000₮
  50633
  Эрчим төсөл ХХК
  2016-06-28
  ЗДТГ-аас 6-р байрны худаг хүртэлх 400м дулааны шугам, худаг засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил
  3,952,500₮
  50644
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-07-22
  Антенн уулыг цогцолбор маягаар засварлаж, дүүргийн өдөрлөг байгуулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд шилжүүлэв.
  80,000₮
  50657
  Ж.Оюунжаргал
  2016-06-17
  "Багц төсөв боловсруулах-2,3,7" ажлын 100% санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид олгов.
  1,210,400₮
  50634
  Эрчим төсөл ХХК
  2016-06-28
  ЗДТГ-аас 6-р байрны худаг хүртэлх 400м дулааны шугам засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын ТХЗ-ыг НХОГ-т шилжүүлэв.
  85,000₮
  50649
  Ж.Мягмарсүрэн
  2016-06-17
  "Багц төсөв боловсруулах 4,5,8 9" ажлын 100% санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид олгов.
  938,950₮
  50666
  Эм Си Си Си Корпорейшн ХХК
  2016-06-22
  ОНХС-аар 2016 онд хэрэгжих 7 ажлын магадлалын үнэ шилжүүлэв.
  515,000₮
  50639
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-07-22
  Антенн уулыг цогцолбор маягаар засварлаж, дүүргийн өндөрлөг байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын 100% санхүүжилт олгов.
  1,488,000₮
  50642
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-07-22
  Антенн уулыг цогцолбор маягаар засварлаж, дүүргийн өндөрлөг байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын ТХЗ-ыг НХОГ-т шилжүүлэв.
  32,000₮
  50662
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-06-02
  1-р хорооны 6-р байр,183-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын 100% санхүүжилт олгов.
  1,767,000₮
  50664
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-06-03
  1-р хорооны 6-р байр, 183-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын ТХЗ-ыг НХОГ-т шилжүүлэв.
  38,000₮
  50665
  Тоонто Гранд ХХК
  2016-06-03
  1-р хорооны 6-р байр, 183-р цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын барьцаа хөрөнгийг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд шилжүүлэв.
  95,000₮
  57369
  Л.Алтанчимэг
  2016-09-21
  Л.Алтанчимэгийн боловсруулсан багц төсөв боловсруулах ажлын техник хяналтыг Орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлэв.
  10,800₮
  57347
  Природа ХХК
  2016-11-23
  Дүүргийн 1-р хорооны эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд байршуулав.
  150,000₮
  57389
  Ж.Оюунжаргал
  2016-08-16
  Ж.Оюунжаргалын боловсруулсан багц төсөв боловсруулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд төвлөрүүлэв.
  136,000₮
  57392
  Ж.Мягмарсүрэн
  2016-08-16
  Ж.Мягмарсүрэнгийн боловсруулсан багц төсөв боловсруулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд байршуулав.
  105,500₮
  57177
  Эрчим төсөл ХХК
  2016-08-16
  ЗДТГ-аас 6-р байрны худаг хүртэлх 400м дулааны шугам засварлах ажлын зураг төсөв боловсрулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд төвлөрүүлэв.
  212,500₮
  57188
  Ж.Мягмарсүрэн
  2016-08-16
  Ж.Мягмарсүрэнгийн гүйцэтгэсэн багц төсөв боловсруулах ажлын техник хяналтын зардлыг Орон нутгийн ерөнхий орлого дансанд төвлөрүүлэв.
  10,550₮
  57360
  Л.Алтанчимэг
  2016-09-21
  Л.Алтанчимэгийн боловсруулсан багц төсөв боловсруулах ажлын 100% санхүүжилт олгов.
  865,200₮
  57366
  Л.Алтанчимэг
  2016-09-21
  Л.Алтанчимэгийн боловсруулсан багц төсөв боловсруулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд байршуулав.
  54,000₮
  57178
  Эл Эй Ай Ди ХХК
  2016-08-16
  Хангай цогцолбор сургуулийн биеийн тамирын талбайг засварлан тохижуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын барьцааг хөрөнгө оруулалтын барьцаа дансанд байршуулав.
  165,000₮
  57179
  Л.Алтанчимэг
  2016-08-01
  Багц төсөв боловсруулах төсөвчин Л.Алтанчимэгийн гүйцэтгэлээс магадлалын зардлыг Эм Си Си Си Корпорейшн ХХК-д шилжүүлэв.
  150,000₮
  57187
  Ж.Оюунжаргал
  2016-08-16
  Ж.Оюунжаргалын багц төсөв боловсруулах ажлын техинк хяналтын зардлыг Орон нутгийн ерөнхий орлого дансанд төвлөрүүлэв.
  13,600₮
  57346
  Природа ХХК
  2016-11-23
  Дүүргийн 1-р хорооны эвдрэлд орсон талбайнуудыг сэргээн засварлах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын 100% санхүүжилт олгов.
  2,820,000₮
  57349
  Природа ХХК
  2016-11-23
  Дүүргийн 1-р хорооны эвдрэлд орсон талбайнуудыг нөхөн сэргээх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын техник хяналтын зардлыг Орон нутгийн ерөнхий орлогын дансанд төвлөрүүлэв.
  30,000₮