Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Аймгийн засаг даргын Шинэ булган хөтөлбөрт туссан Архигүй булган, Шатар, Морин хуур болон бусад хөтөлбөрүүдийн тухайн онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг санхүүжүүлэх
  Захиалагч
  Булган, Гурван булаг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  24,450,600₮
  Гэрээний дүн
  9,784,200₮
  Санхүүжилт
  16,443,040₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 116
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  шатар хөтөлбөр
  2015-04-01
  2015-12-30
  382,800₮
  2
  Ч.Батзаяа
  2015-07-03
  2015-07-03
  500,400₮
  3
  Ч.Батзаяа
  2015-07-03
  2015-07-03
  45,000₮
  4
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-07-27
  2015-07-27
  108,000₮
  5
  Ч.Батзаяа
  2015-07-17
  2015-07-17
  70,000₮
  6
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-08-10
  2015-08-10
  212,600₮
  7
  А.Ууганцэцэг
  2015-08-25
  2015-08-25
  285,500₮
  8
  ХАОАТатвар
  2015-07-27
  2015-07-27
  24,500₮
  9
  Өнөрмөө
  2015-07-27
  2015-07-27
  5,000₮
  10
  А.Ууганцэцэг
  2015-07-27
  2015-07-27
  285,500₮
  11
  Нийгмийн даатгал
  2015-07-27
  2015-07-27
  73,500₮
  12
  Д.Баттулга
  2015-07-24
  2015-07-24
  11,000₮
  13
  Д.Баттулга
  2015-07-24
  2015-07-24
  99,000₮
  14
  НДШимтгэл
  2015-08-28
  2015-08-28
  73,500₮
  15
  ХАОАТ
  2015-08-28
  2015-08-28
  24,500₮
  16
  Ч.Батзаяа
  2015-09-24
  2015-09-24
  130,500₮
  17
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  2015-10-15
  376,200₮
  18
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-10-15
  2015-10-15
  453,100₮
  19
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-26
  2015-10-26
  571,000₮
  20
  НДШимтгэл
  2015-10-26
  2015-10-26
  147,000₮
  21
  ХАОАТ
  2015-10-26
  2015-10-26
  49,000₮
  22
  Өнөрмөө
  2015-10-26
  2015-10-26
  10,000₮
  23
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  2015-10-15
  285,500₮
  24
  ХАОАТатвар
  2015-10-15
  2015-10-15
  24,500₮
  25
  Хамтын сан
  2015-10-15
  2015-10-15
  5,000₮
  26
  2015-11-13
  2015-11-13
  72,000₮
  27
  Ш.Энхбат
  2015-11-26
  2015-11-26
  287,800₮
  28
  Ганчимэг
  2015-12-24
  2015-12-24
  30,000₮
  29
  Соронзонболд
  2015-12-24
  2015-12-24
  114,000₮
  30
  А.Ууганцэцэг
  2015-12-24
  2015-12-24
  111,200₮
  31
  Түшээтбулаг штс
  2015-12-24
  2015-12-24
  216,000₮
  32
  ч.Ариунжаргал,
  2015-12-24
  2015-12-24
  114,000₮
  33
  Сэрж хангай
  2015-12-24
  2015-12-24
  324,000₮
  34
  Ш.Энхбат
  2015-12-24
  2015-12-24
  90,000₮
  35
  Ш.Энхбат
  2015-12-24
  2015-12-24
  10,000₮
  36
  Ч.Батзаяа
  2015-12-24
  2015-12-24
  130,500₮
  37
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-12-30
  2015-12-30
  777,000₮
  38
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-01-01
  2015-12-30
  100,000₮
  39
  Н.Өнөрмаа
  2015-08-28
  2015-08-28
  5,000₮
  40
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  2015-10-15
  285,500₮
  41
  ХАОАТатвар
  2015-10-15
  2015-10-15
  24,500₮
  42
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  2015-10-15
  376,200₮
  43
  Ч.Батзаяа
  2015-09-24
  2015-09-24
  14,500₮
  44
  Ч.Батзаяа
  2015-12-24
  2015-12-24
  14,500₮
  45
  НДШимтгэл
  2015-10-15
  2015-10-15
  73,500₮
  46
  Ч.Батзаяа
  2015-10-15
  2015-10-15
  42,000₮
  47
  Н.Бор
  2015-10-27
  2015-10-27
  8,000₮
  48
  Н.Бор
  2015-10-27
  2015-10-27
  8,000₮
  49
  Б.Ууганбаяр
  2015-10-27
  2015-10-27
  18,000₮
  50
  Б.Ууганбаяр
  2015-10-27
  2015-10-27
  18,000₮
  51
  НДШимтгэл
  2015-10-15
  2015-10-15
  73,500₮
  52
  Хамтын сан
  2015-10-15
  2015-10-15
  5,000₮
  53
  2015-10-15
  2015-10-15
  2,188,900₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  32807
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-04-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн багшийн цалин
  285,500₮
  33347
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-05-27
  архигүй булган хөтөлбөрөөс сургагч багшийн цалингаас ХАОАТ
  24,500₮
  33345
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-22
  шатар хөтөлбөрөөс материал
  398,200₮
  33346
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-05-27
  архигүй булган хөтөлбөрөөс сургагч багшийн цалин,ндш
  73,500₮
  33350
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-05-27
  архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн томилолт
  56,000₮
  32350
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-03-30
  олон нийтийн цагдаа гарт олгох цалин
  285,500₮
  32351
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-03-30
  олон нийтийн цагдаагаас цалингийн суутгал хамтын санд
  5,000₮
  32808
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-04-28
  багшийн цалингаас суутгасан хамтын санд
  5,000₮
  32809
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-04-28
  багшийн цалингаас байгуулага төлөх НДШимтгэл
  73,500₮
  33344
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-05-15
  морин хуур хөтөлбөрөөс Батзаяа томилолт
  86,000₮
  33354
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-27
  шатар хөтөлбөрөөс их дэвжих өргөө цом,медаль
  114,840₮
  33355
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс шатарын үнэ
  67,950₮
  33356
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс материал
  7,550₮
  33357
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс шагнал
  322,500₮
  33358
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс морин хуур 1312500,гутал 540000,дээл малгай 1958750
  3,811,250₮
  37106
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-03-30
  морин хуурч багшийн урамшуулалын 10%-ийн татвар
  10,000₮
  34512
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-06-09
  архигүй Булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  34514
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-06-09
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн улиралын урамшуулал цалин
  130,500₮
  34515
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-06-09
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн улиралын урамшуулалт цалингийн 10%ийн татвар
  14,500₮
  34516
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-06-24
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалингаас ХАОАТатвар
  73,500₮
  34530
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-06-24
  морин хуур хөтөлбөрийн ажлаар Булганд байрласан байрны хөлс Очирбатын
  30,000₮
  35508
  Ч.Батзаяа
  2015-07-03
  аймгийн баяр наадамд сумаас морин хуурч 25 хүүхдүүдийг оролцуулах 3 машины шатахууны зардалд
  500,400₮
  35510
  Ч.Батзаяа
  2015-07-03
  морин хуур хөтөлбөрийн урамшуулалт цалингийн 10%-ийн татвар
  45,000₮
  35587
  Өнөрмөө
  2015-07-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалингаас хамтын санд
  5,000₮
  35592
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-07-27
  Шатар хөтөлбөрийн шатахуун
  108,000₮
  35515
  Ч.Батзаяа
  2015-07-17
  булган морин хуурч хүүхдүүдийг удирдаж явсан томилолт
  70,000₮
  35586
  ХАОАТатвар
  2015-07-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн 7 сарын цалингийн ашиг
  24,500₮
  35588
  А.Ууганцэцэг
  2015-07-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалин
  285,500₮
  35589
  Нийгмийн даатгал
  2015-07-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн олон хийтийн цагдаагийн цалинаас нийгмийн даатгалын шимтлгэл
  73,500₮
  35621
  Д.Баттулга
  2015-07-24
  Шинэ Булган хөтөлбөрийн Шатар хөтөлбөрөөс ажлын хөлсний 10%-ийн татвар
  11,000₮
  35622
  Д.Баттулга
  2015-07-24
  Шинэ Булган хөтөлбөрийн Шатар хөтөлбөрөөс ажлын хөлс
  99,000₮
  36662
  Нийгмийн даатгал
  2015-08-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн нийгмтйн даатгалын шимтгэл
  73,500₮
  36664
  ХАОАТ
  2015-08-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон хийтийн цагдаагийн ХАОАТатвар
  24,500₮
  32344
  шатар хөтөлбөр
  2015-02-05
  шатар булган томилолт
  202,800₮
  32345
  шатар хөтөлбөр
  2015-02-17
  Бүрэгхангай 8 хүүхдийн томилолт
  180,000₮
  32353
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-03-30
  олон нийтийн цагдаа нийгмийн даатгалын шимтгэл
  73,500₮
  32355
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-03-30
  олон нийтийн цагдаа цалингийн ашиг
  24,500₮
  34517
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-06-24
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалин
  285,500₮
  34529
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-21
  шатар хөтөлбөрт материал
  37,000₮
  40435
  Н.Өнөрмаа
  2015-10-15
  архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн байцаагчийн 10-р сарын цалингаас хамтын сангийн татварт
  5,000₮
  40436
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтйин цагдаагийн 9-р сарын цалин
  285,500₮
  40437
  ХАОАТатвар
  2015-10-15
  архийгүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 9-р сарын цалингаас ХАОАТатвар
  24,500₮
  40439
  Ч.Батзаяа
  2015-10-15
  морин хуур хөтөлбөрийн хүрээнд сургагч багшийн томилолт
  42,000₮
  40456
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-19
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд архигүй хамт олон болох сургалт зохион байгууланы зардал
  376,200₮
  37109
  морин хуур хөтөлбөр
  2015-03-30
  морин хуур сургага багшийн урамшуулал
  90,000₮
  40671
  Н.Бор
  2015-10-27
  архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд сургагч багшийн принтерийн хор цэнэглэгчийн үнэ
  8,000₮
  39992
  Ч.Батзаяа
  2015-09-24
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн 3-р улиралын урамшуулал
  130,500₮
  40441
  Хамтын сан
  2015-10-15
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 9-р сарын цалингаас хамтын сангийн татвар
  5,000₮
  40440
  НДШимтгэл
  2015-10-15
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 9-р сарын цалингаас НДШ
  73,500₮
  40442
  НДШимтгэл
  2015-10-15
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 10-р сарын цалингаас НДШимтгэл
  73,500₮
  39993
  Ч.Батзаяа
  2015-09-24
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн 3-р улиралын урамшуулалын 10%-ийн татвар
  14,500₮
  40443
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-15
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 10-р сарын цалин
  285,500₮
  40444
  ХАОАТатвар
  2015-10-15
  Архигүй Булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаагийн 10-р цалингийн НДШимтнэл
  24,500₮
  40445
  Протек
  2015-10-15
  Морин хуур хөтөлбөрийн хүрээнд морин хуурын бүх нооц болон бусад аягийн оруулах зориулалтаар хөгжимний үнэ
  2,188,900₮
  40496
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-10-20
  Архигүй булган хөтбөлбөрийн хүрээнд Дундговь аймагт сургалтанд 6 хүнийг хамруулахад зориулсан шатахуун бусад зардал
  453,100₮
  32804
  шатар хөтөлбөр
  2015-04-28
  шатар хөтөлбөрийн Булган, Бүрэгхангай тэмцээний шатахуун Түшээт булаг ШТС-д шилжүүлэв
  245,000₮
  32811
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-04-28
  багшийн цалингаас цалингийн ашиг суутгав
  24,500₮
  36666
  Н.Өнөрмаа
  2015-08-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн хамтын санд цалингтйн суутгал
  5,000₮
  33348
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-05-27
  архигүй булган хөтөлбөрөөс сургалтын материалд бичгийн цаас
  8,500₮
  33349
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-27
  шатар хөтөлбөрөөс медаль, цомны үнэ
  454,500₮
  33351
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-05-27
  архигүй булган хөтөлбөрөөс сургагч багшийн цалин
  285,500₮
  33353
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-27
  шатар хөтөлбөрөөс медалны үнэ
  50,500₮
  33359
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс материал
  35,250₮
  33360
  шатар хөтөлбөр
  2015-05-29
  шатар хөтөлбөрөөс шатахуун
  25,500₮
  40662
  А.Ууганцэцэг
  2015-10-26
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаа сургагч багшийн 11,12-р сарын цалин
  571,000₮
  40663
  НДШимтгэл
  2015-10-26
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаа сургагч багшийн цалингаас НДШимтгэл 11,12-р сарын
  147,000₮
  40664
  ХАОАТ
  2015-10-26
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаа сургагч багшийн цалингаас цалингийн ашгийн татвар
  49,000₮
  40665
  Өнөрмөө
  2015-10-26
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн цагдаа сургагч багшийн цалингаас хамтын сангийн хуримтлалт
  10,000₮
  40672
  Б.Ууганбаяр
  2015-10-27
  Архигүй булган хөтөлбөрийн хүрээнд сургагч багшийн бичгийн цаасны үнэ
  18,000₮
  34518
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-06-24
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон хийтийн цагдаагийн цалингаас хамтын сан
  5,000₮
  34519
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-06-24
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалингаас ХАОАТатвар
  24,500₮
  36660
  Түшээт булаг ШТСтанц
  2015-08-10
  морин хуур хөтөлбөрөөс аймгийн баяр наадамд оролцсон морин хуурчдын шатахуун
  212,600₮
  36661
  А.Ууганцэцэг
  2015-08-28
  архигүй булган хөтөлбөрийн олон нийтийн цагдаагийн цалин
  285,500₮
  32346
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-02-17
  Олон нийтийн цагдаа Ууганцэцэг гарт олгох цалин
  285,500₮
  32347
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-02-26
  олон нийтийн цагдаа нийгмийн даатгалын шимтгэл
  73,500₮
  32348
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-02-26
  Олон нийтийн цагдаагийн цалин суутгал цалингийн ашиг
  24,500₮
  32349
  архигүй булган хөтөлбөр
  2015-02-26
  олон нийтийн цагдаагийн цалингийн суутгал хамтын санд
  5,000₮
  42752
  Ч.Батзаяа
  2015-12-24
  урамшуулалтын 10хувийн татвар
  14,500₮
  41416
  Бэрхийн толь
  2015-11-13
  Архигүй Булган хөтөлбөрийн АА - бүлгийн зардалд материал
  72,000₮
  42745
  Соронзонболд
  2015-12-24
  Шатар хөтөлбөрийн гурван хүний томилолт
  114,000₮
  42749
  ч.Ариунжаргал,
  2015-12-24
  шатар хөтөлбөрийн хоёр удаагийн томилолт
  114,000₮
  42750
  Сэрж хангай
  2015-12-24
  шатар хөтөлбөрийн шагнал урамшуулал
  324,000₮
  42751
  Ч.Батзаяа
  2015-12-24
  морин хуур хөтөлбөрийн сургагч багшийн урамшуулал
  130,500₮
  42995
  Ш.Энхбат
  2015-12-24
  шатар хөтөлбөрийн урамшуулалын 10%ийн шимтгэл
  10,000₮
  41642
  Ш.Энхбат
  2015-11-26
  Шатар хөтөлбөрөөс аймгийн аварга шалгаруулах шатрын тэмцээний зардал
  287,800₮
  42746
  Ганчимэг
  2015-12-24
  шатар хөтөлбөрийн буудлын үнэ
  30,000₮
  42747
  А.Ууганцэцэг
  2015-12-24
  Архигүй булган хөтөлбөрийн сургагч багшийн албан томилолт
  111,200₮
  42748
  Түшээтбулаг штс
  2015-12-24
  Булган аймагт шатарын тэмцээнд явсан шатахууны зардал
  216,000₮
  42985
  Ш.Энхбат
  2015-12-24
  Шатар хөтөлбөрийн урамшуулал
  90,000₮