208,923 байгууллага, 546,547 хувь хүн, 51,299 тендер, 73,189 хөрөнгө орлогын мэдүүлэг, 3,356 уул уурхайн лиценз, 16 визуал дата, бүх сонгуулийн мэдээллээс хайх.